Όροι παράδοσης

1. Γενικά

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες, τις προσφορές και τις συμφωνίες της Athina-import-export που εμπορεύεται με την εμπορική επωνυμία "The Tastes of Greece", με έδρα το Groningen. Το The Tastes of Greece είναι εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας της Athina-import-export , καταχωρημένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Groningen.

1.2 Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις παράδοσης και πληρωμής. Η The Tastes of Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους παράδοσης ή/και πληρωμής μετά τη λήξη της περιόδου.

1.3 Οι διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορούν να παρεκκλίνουν μόνο εάν συμφωνηθεί ρητά εγγράφως, οπότε οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

2. Παράδοση

2.1 Η παράδοση πραγματοποιείται όσο διαρκούν τα αποθέματα.

2.2 Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα. Εάν ο χρόνος παράδοσης έως 7 εργάσιμες ημέρες δεν τηρηθεί, ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την The Tastes of Greece που θα αναφέρει τον σωστό χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης θα έχει την εξουσία να λύσει τη συμφωνία με την De Smaken van Griekenland, ενημερώνοντας την De Smaken van Griekenland γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Tastes of Greece θα συμφωνήσει σε μια περίοδο παράδοσης έως και 30 ημέρες.

2.3 Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι ενδεικτικές. Συνεπώς, δεν μπορούν να απορρέουν δικαιώματα από τις αναφερόμενες προθεσμίες.

2.4. Τυχόν πληρωμές που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο πελάτης θα επιστραφούν στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό giro του πελάτη το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών αφότου η De Smaken van Griekenland λάβει την αίτηση καταγγελίας της σύμβασης που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 2.2).

2.5. Αφού ο πελάτης παραλάβει το προϊόν που παρήγγειλε, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λύσει την υποκείμενη συμφωνία με την The Tastes of Greece εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να αιτιολογήσει το γεγονός αυτό.

2.6. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να λύσει τη συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 2.5 των παρόντων γενικών όρων, πρέπει να ενημερώσει την De Smaken van Griekenland εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής). Ο πελάτης επιστρέφει το προϊόν στην κατάλληλη και άθικτη συσκευασία του, μετά από συνεννόηση με την De Smaken van Griekenland, σε διεύθυνση που καθορίζεται από την De Smaken van Griekenland. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πρέπει να αναλάβει ο ίδιος το κόστος και τον κίνδυνο της αποστολής.

2.7. Εάν ο πελάτης έχει ήδη πραγματοποιήσει πληρωμές κατά τη στιγμή που ο πελάτης ανακάλεσε τη συμφωνία με την The Tastes of Greece σύμφωνα με το άρθρο 2.5 των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, η The Tastes of Greece θα επιστρέψει τις πληρωμές αυτές στον πελάτη εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η The Tastes of Greece έλαβε το προϊόν που επέστρεψε ο πελάτης. Θα αφαιρούνται τα έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν την De Smaken van Griekenland για την αποστολή του προϊόντος στον πελάτη. Ως εκ τούτου, ο πελάτης θα λάβει επιστροφή του ποσού της πληρωμής μείον τα έξοδα αποστολής.

2.8. Η De Smaken van Griekenland διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων ή να πιστώσει μόνο μέρος του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί, εάν υπάρχει υποψία ότι το προϊόν έχει ήδη ανοιχτεί, χρησιμοποιηθεί ή υποστεί ζημιά με υπαιτιότητα του πελάτη (εκτός από εκείνη της De Smaken van Griekenland ή του προμηθευτή του προϊόντος).

2.9. Εάν επιστραφεί ένα προϊόν το οποίο, κατά την άποψη της De Smaken van Griekenland, έχει υποστεί ζημία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του πελάτη ή είναι με ευθύνη του πελάτη, η De Smaken van Griekenland ενημερώνει τον πελάτη εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής). Η Tastes of Greece έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον πελάτη τη μείωση της αξίας του αντικειμένου λόγω αυτής της ζημίας.

3. Τιμές

3.1. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον φόρο κύκλου εργασιών (ΦΠΑ). Για τις παραγγελίες στις Κάτω Χώρες, θα χρεώνεται συνεισφορά στα έξοδα συσκευασίας και αποστολής ύψους 6 ευρώ ανά παραγγελία ανά διεύθυνση αποστολής (εκτός από τα χριστουγεννιάτικα καλάθια και τα επαγγελματικά δώρα), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ή συμφωνείται εγγράφως. Για παραγγελίες βαρύτερες από 23 κιλά, έξοδα αποστολής σε συνεννόηση. Η Postnl δεν δέχεται δέματα βαρύτερα από 23 κιλά. Για παραγγελίες βαρύτερες από 23kg, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα πρόσθετα έξοδα αποστολής.

3.2. Οι τιμές για τα χριστουγεννιάτικα καλάθια και τα επιχειρηματικά δώρα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα αποστολής.

3.3. Οι τιμές δεν θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της προσφοράς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νομικά μέτρα ή εάν ο κατασκευαστής προβεί σε ενδιάμεσες αυξήσεις τιμών.

3.4. Όλες οι τιμές στον ιστότοπο υπόκεινται σε εκτυπωτικά και τυπογραφικά σφάλματα. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για τις συνέπειες των λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.

4. Απόρρητο

4.1 Εάν κάνετε μια παραγγελία στην De Smaken van Griekenland, τα στοιχεία σας θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων πελατών της De Smaken van Griekenland. Η Tastes of Greece τηρεί το νόμο περί προστασίας δεδομένων και δεν θα παράσχει τα στοιχεία σας σε τρίτους.

4.2 Η Flavours of Greece σέβεται την ιδιωτική ζωή των χρηστών του ιστότοπου και διασφαλίζει την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

4.3 Το Flavours of Greece χρησιμοποιεί μια λίστα αλληλογραφίας. Κάθε αποστολή περιέχει οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαγραφείτε από αυτόν τον κατάλογο.

4.4. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο πελάτης θα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Τα δεδομένα αυτά δεν θα δοθούν σε τρίτους.

4.5. Εκτός εάν ο πελάτης έχει δηλώσει ότι δεν το επιθυμεί, τα στοιχεία του πελάτη θα συμπεριληφθούν σε κεντρικό αρχείο της De Smaken van Griekenland. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται για να κρατούν τον πελάτη πλήρως ενημερωμένο σχετικά με την επιχείρηση και τις υπηρεσίες της De Smaken van Griekenland. Η επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

4.6. Ο πελάτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να επιθεωρήσει τα δεδομένα για το πρόσωπό του που έχουν καταγραφεί από την De Smaken van Griekenland στο αρχείο της De Smaken van Griekenland. Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση των δεδομένων, εάν αυτά είναι εσφαλμένα.

4.7. Η The Tastes of Greece δεν θα πουλήσει τα δεδομένα σας. Η The Tastes of Greece δεν θα πουλήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους και θα τα διαθέσει μόνο σε τρίτους που εμπλέκονται στην επεξεργασία της παραγγελίας σας. Οι υπάλληλοί μας και οι τρίτοι που προσλαμβάνουμε υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι ασφαλείς στο Flavours of Greece. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και, ως εκ τούτου, θα χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Τα δεδομένα σας θα προστατεύονται και θα τηρούνται εμπιστευτικά ανά πάσα στιγμή.

5. Εγγυήσεις

5.1 Η Flavours of Greece εγγυάται ότι τα παραδοτέα είδη είναι σύμφωνα με τη συμφωνία και πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά και εγγυάται έτσι την εργοστασιακή εγγύηση του είδους που σας παραδίδεται.

6. Προσφορές

6.1. Οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά.

6.2 Εάν μια μη δεσμευτική προσφορά γίνει αποδεκτή από τον πελάτη, η De Smaken van Griekenland διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να αποκλίνει από την προσφορά εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αποδοχής αυτής.

6.3 Οι προφορικές υποσχέσεις δεσμεύουν την The Tastes of Greece μόνο αφού επιβεβαιωθούν ρητά εγγράφως.

7. Συμφωνία

7.1. Η σύμβαση μεταξύ της The Tastes of Greece και ενός πελάτη συνάπτεται αφού η The Tastes of Greece αξιολογήσει την εφικτότητα μιας παραγγελίας ή μιας ανάθεσης.

7.2 Η The Tastes of Greece διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να αιτιολογεί, να μην αποδέχεται παραγγελίες ή αναθέσεις ή να τις αποδέχεται μόνο υπό τον όρο ότι η αποστολή θα γίνει μετά από προπληρωμή.

8. Εικόνες και προδιαγραφές

8.1 Όλες οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια κ.λπ. και οι (τεχνικές) προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τα βάρη, τις διαστάσεις, τα χρώματα κ.λπ. στην ιστοσελίδα της De Smaken van Griekenland είναι μόνο κατά προσέγγιση, ενδεικτικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο αποζημίωσης ή λύσης της σύμβασης.

9. Ανωτέρα βία

9.1. Η Flavours of Greece δεν φέρει ευθύνη εάν και στο βαθμό που οι δεσμεύσεις της δεν μπορούν να εκπληρωθούν λόγω ανωτέρας βίας.

9.2. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε ξένη αιτία, καθώς και κάθε περίσταση που δεν θα έπρεπε ευλόγως να βαρύνει τον πωλητή. Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εκ μέρους των προμηθευτών μας, μεταφορικές δυσκολίες, απεργίες, κυβερνητικά μέτρα, καθυστερήσεις στην προμήθεια, αμέλεια εκ μέρους των προμηθευτών ή/και των κατασκευαστών της De Smaken van Griekenland καθώς και των βοηθητικών προϊόντων, ασθένεια του προσωπικού, ελλείψεις σε βοηθητικά μέσα ή μεταφορικά μέσα θεωρούνται ρητά ως ανωτέρα βία.

9.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η De Smaken van Griekenland διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις υποχρεώσεις της και έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση εν όλω ή εν μέρει ή να απαιτήσει την τροποποίηση του περιεχομένου της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να παραμείνει δυνατή η εκτέλεσή της. Σε καμία περίπτωση η De Smaken van Griekenland δεν υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ή αποζημίωση.

10. Επικοινωνία

10.1. Η De Smaken van Griekenland δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για παρεξηγήσεις, ζημίες, καθυστερήσεις ή αδυναμία σαφούς επικοινωνίας παραγγελιών και μηνυμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας στην κίνηση μεταξύ του πελάτη και της De Smaken van Griekenland ή μεταξύ της De Smaken van Griekenland και τρίτων, στο βαθμό που αφορούν τη σχέση μεταξύ του πελάτη και της De Smaken van Griekenland.

11. Καταγγελίες

11.1. Όλα τα παράπονα σχετικά με την παράδοση, την ποιότητα, την ποιότητα του προϊόντος ή οποιοδήποτε άλλο παράπονο, θα αντιμετωπιστούν σοβαρά από την De Smaken van Griekenland.

11.2. Ο πελάτης πρέπει να υποβάλει το παράπονό του εγγράφως στην De Smaken van Griekenland (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής).

11.3. Η Tastes of Greece θα προσπαθήσει να επιλύσει το παράπονο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η Tastes of Greece θα ενημερώσει τον πελάτη εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής).

12. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

12.1. Ο πελάτης οφείλει να σέβεται πλήρως και άνευ όρων όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στα προϊόντα που παραδίδονται από την De Smaken van Griekenland.

12.2. Η De Smaken van Griekenland δεν εγγυάται ότι τα αντικείμενα που παραδίδονται στον πελάτη δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αξίωσης τρίτου που βασίζεται στον ισχυρισμό ότι ένα αντικείμενο που παραδίδεται από την De Smaken van Griekenland παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

13. Διάφορα

13.1. Εάν ο πελάτης παρέχει εγγράφως στην De Smaken van Griekenland μια διεύθυνση, η De Smaken van Griekenland δικαιούται να αποστέλλει όλες τις παραγγελίες στην εν λόγω διεύθυνση μέχρι ο πελάτης να παράσχει στην De Smaken van Griekenland μια νέα διεύθυνση.

13.2. Η Flavours of Greece έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τρίτους για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

14.1. Όλες οι προσφορές, παραγγελίες και συμφωνίες της De Smaken van Griekenland διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο.

14.2. Διαφορές που προκύπτουν από μια συμφωνία μεταξύ της De Smaken van Griekenland και του πελάτη και δεν μπορούν να επιλυθούν με αμοιβαία διαβούλευση θα εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της Ουτρέχτης, εκτός εάν η De Smaken van Griekenland προτιμά να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του πελάτη, με εξαίρεση τις διαφορές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου.

15. Lamsoor 12a, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@desmakenvangriekenland.nl, Αριθμός τηλεφώνου: 0621527162, Αριθμός Επιμελητηρίου: 68538065, Αριθμός ΦΠΑ: NL857488909 B01.

Ειδοποιήστε με όταν είναι σε απόθεμα Θα σας στείλουμε ένα e-mail όταν αυτό το προϊόν είναι σε απόθεμα. Παρακαλούμε εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο

[mc4wp_form id="5035"]

Κουτί φελιζόλ

Έχετε ένα προϊόν στο καλάθι αγορών σας το οποίο πρέπει να μεταφερθεί σε ψυγείο. 

Συνιστούμε να συμπεριλάβετε ένα κουτί φελιζόλ στην παραγγελία σας, ώστε τα προϊόντα να φτάσουν σε καλύτερη κατάσταση.

Κουτί φελιζόλ

3,75 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.